Makers S – Z

Sephton Thomas 5869 Sephton Thomas 5869

Sergison E J by Crook 71891 Sergison E J by Crook 71891

Simm Henry 8586 Simm Henry 8586

Summersgill Richard 1250 Summersgill Richard 1250

Townley Thos 121 Townley Thos 121

Watkin Thomas 102 Watkin Thomas 102

Watkin Thomas 1541 Watkin Thomas 1541

Webster James 7562 Webster James 7562

Webster John 1075 Webster John 1075

Welsby Jonathan 1696 Welsby Jonathan 1696

Woods Thos. 6656 Woods Thos. 6656

Wright George Wavertree 1851 Wright George Wavertree 1851

Wycherley Charles 41874 Wycherley Charles 41874

Wyke John 249   Wyke John 249